Woningontruiming Den Haag Ontruimen, opruimen en bezemschoon opleveren
070 – 215 88 23

Huur Opzeggen ?

Huuropzegging
Indien u de huurovereenkomst van uw huurwoning wilt beëindigen zijn daar een aantal regels aan verbonden. In uw huurovereenkomst staat vermeld welke periode u in acht dient te nemen als opzegtermijn. Doorgaans is dit gelijk aan 2 kalendermaanden. Uw opzegging dient per aangetekende brief of per deurwaardersexploot te geschieden. In uw huurovereenkomst en de bijbehorende algemene bepalingen staat precies vermeld wat uw rechten en plichten zijn met betrekking tot het opzeggen van de huur. Verder zijn er een aantal zaken waar u als huurder rekening mee dient te houden nadat u de huur heeft opgezegd. Bij de eindinspectie van uw woning dienen een aantal zaken in orde te zijn gemaakt:

  1. Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde in goede staat en geheel ontruimd van roerende zaken, voor zover die eigendom van de huurder zijn, aan de verhuurder opleveren.
  2. Huurder zal geen sleutels van toegangs –en /of kamerdeuren aan de volgende huurder afgeven, anders dan na uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. De sleutels en eventuele kopieën hiervan dienen bij oplevering aan de verhuurder overhandigd te worden. Indien huurder dit verzuimt, is verhuurder zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om zichzelf toegang te verschaffen tot het gehuurde en de daarmee gemoeide kosten aan de huurder in rekening te brengen.
  3. Huurder is verplicht om bij vertrek het gehuurde door verhuurder te laten inspecteren. Huurder is verplicht, minimaal één week voor vertrek, een afspraak te maken met verhuurder voor de eindinspectie. Het gehuurde dient schoon (inclusief gemeenschappelijke delen), leeg en gereinigd op te worden geleverd. Na beëindiging van de huurtermijn dienen sleutels onverwijld te worden ingeleverd, bij gebreke daarvan wordt ervan uitgegaan dat de huurtermijn doorloopt tot daadwerkelijke inlevering. Ook de huurpenningen zijn over deze periode onverminderd verschuldigd.
  4. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dienen o.a. de volgende zaken te zijn gerealiseerd:
   • Gaten in de muur onzichtbaar dichten, d.w.z. dat ook de kleur van de muur. In het tegelwerk aanwezige boorgaten dienen te zijn gestopt op een dusdanige wijze dat deze niet of nauwelijks zichtbaar zijn en/of behang (onzichtbaar) dient te worden hersteld.
   • Beschadigingen van radiatorkranen, radiatoren en ketelomwandelingen dienen hersteld te zijn.
   • Huisvuil en huisraad uit het huis verwijderen (voor zover deze geen deel uitmaken van het gehuurde).
   • Fornuis reinigen, ijskast ontdooien en reinigen. De kranen dienen goed te werken en de toiletpotten, wastafels en baden dienen onbeschadigd te zijn.
   • Gebroken ruiten en spiegels vernieuwen.
   • De ramen en kozijnen dienen binnen en buiten schoongemaakt te zijn.
   • Beschadigingen dienen te zijn hersteld.
   • Gedemonteerde kasten terugplaatsen en monteren
   • De wanden dienen, voor zover van toepassing, behangklaar te zijn
   • Stickers, posters en plakhaken dienen te worden verwijderd
   • Alle kasten, keuken, sanitair en tegelwerk dienen schoongemaakt te worden achtergelaten.
   • De deuren in de woning en de kozijnen dienen in de oorspronkelijke staat achtergelaten te worden, zonder beschadigingen.
   • Huurder dient ervoor te zorgen dat houtwerk, trappen, verfwerk, etc. in trappenhuizen en portalen alsmede in het gehuurde niet worden beschadigd door vervoer/verhuizing van banken, kasten, meubels etc.
   • Alle schakelaars en wandcontactdozen (stopcontacten) dienen onbeschadigd, onbeschilderd en in de oorspronkelijke kleur te zijn. Zelf aangebrachte elektravoorzieningen (waaronder draden over de vloer of plint) dienen te zijn verwijderd.
   • Alle plafonds dienen in de oorspronkelijke kleur te worden achterlaten of in een kleur die door éénmaal te schilderen is terug te brengen in de oorspronkelijke kleur.
   • De vloerbedekking, ook plavuizen, dient in de gehele woning verwijderd te zijn, hieronder wordt ook verstaan de onderbedekking. Dit geldt alleen als de woning kaal aan u verhuurd is. Indien er geen vloerbekleding in de huurovereenkomst is opgenomen dienen de vloeren vlak, schoon en zonder lijmresten te worden achtergelaten.
   • Wand- en plafondbetimmering, op muren aangebrachte tegels, vinyl, steenstrippen, muurverf, pleister en/of granolwerk dienen verwijderd te zijn. Dit geldt alleen als bovengenoemde zaken door de huurder zijn aangebracht.
    – Voor zover een andere bel is aangebracht dient de oorspronkelijke bel op dezelfde plaats te worden aangebracht
   • De woning en berging dienen leeg en aangeveegd te worden achtergelaten, indien gemeubileerd gehuurd is dienen de gordijnen en vitrage gestoomd te worden.
   • Alle tot de woning horende voorzieningen dienen in de woning aanwezig te zijn en voor zover van toepassing te zijn gemonteerd.
   • Het in de tuin aanwezige groen dient een verzorgde indruk te vertonen en voor zover nodig te zijn teruggesnoeid of verwijderd.
   • Het in de woning aanwezige hang- en sluitwerk dient naar behoren te functioneren.
   • De sleutels van binnendeuren en kasten dienen op de deur aanwezig te zijn.
   • Ontbrekende en beschadigde spiegels en ruiten dienen aanwezig dan wel hersteld te zijn.
   • Gordijn- en/of lamellenrails dienen verwijderd te zijn. Dit geldt alleen als de woning kaal is opgeleverd en er geen stoffering staat gemeld in de huurovereenkomst.
   • Aangebrachte buitenvoorzieningen, zoals hokken, hekken, schuttingen, betimmeringen, waslijnen en droogrekken dienen verwijderd te zijn.
   • De algemene ruimten, zoals de corridor, het trappenhuis, de lift en de centrale hal die eventueel door u, tijdens verhuizing, bevuild of beschadigd zijn, dienen door u schoongemaakt en/of hersteld te worden.
   • Eventuele meubilering welke is mee gehuurd volgens de huurovereenkomst, dient schoon en in goede staat te worden achtergelaten.
  5. Indien huurder in gebreke blijft zal verhuurder op kosten van huurder, zonder verdere ingebrekestelling, het gehuurde laten schoonmaken, reparaties en/of onderhoudsgebreken laten herstellen.
  6. Bij vertrek van het gehuurde wordt door de verhuurder en vetrekkende huurder samen aan de hand van het begininspectierapport een eindinspectierapport opgesteld met daarin vermeld de staat van de woning en de eventuele gebreken van het gehuurde. Indien hiervan wordt afgeweken dan wordt verondersteld dat bij oplevering van het gehuurde in gelijkwaardige staat is als bij aanvang van het gehuurde.
  7. U bent verplicht om bij vertrek het gehuurde de volgende nota’s te overleggen:
   • Een nota van het jaarlijkse onderhoud aan de centrale verwarming
   • Een nota van het onderhoud aan schoorstenen (indien aanwezig).
   • Een nota van het jaarlijks onderhoud aan de geiser(s)
    De laatste controle van deze apparaten dient ten hoogste 3 maanden voor het beëindigen van de huurovereenkomst te zijn uitgevoerd.

 

× Stel een vraag via Whatsapp